Naujienos

Jau nuo 2017 metų sausio mėnesio – tėvų (globėjų) prašymų įvertinti vaiko brandumą mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas priėmimas.

Ikimokyklinukų tėvai dažnai svarsto, kokio amžiaus vaiką leisti į mokyklą – ar, kaip numatyta Švietimo įstatyme, sulaukus šešerių – į priešmokyklinę grupę, septynerių – į pirmąją klasę, ar anksčiau. Tokia ankstyvesnio ugdymo galimybė numatyta Švietimo įstatyme, Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos apraše. Kiekvienas vaikas  – unikalus, todėl labai svarbu įvertinti jo vystymąsi, ugdymąsi, atsakyti į klausimą, ar tikrai jau pasiekta pakankama branda naujai veiklai. Toks ir yra vaiko brandumo mokytis įvertinimo tikslas.

Tėvams (globėjams), ikimokyklinio ugdymo auklėtojams svarbu atkreipti dėmesį į 2016 metų rugsėjo mėnesį įsigaliojusias vaiko brandumo mokytis įvertinimo naujoves. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-751 pakeistas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. ISAK-2173 „Dėl Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ ir išdėstytas nauja redakcija, kuri įsigaliojo 2016 m. rugsėjo 2 d.

Tėvai (globėjai), pageidaujantys įvertinti vaiko brandumą, prašymą, vaiko gimimo liudijimo kopiją bei ikimokyklinio ugdymo auklėtojo(-os) rekomendaciją Palangos švietimo pagalbos tarnybos direktorei gali pateikti nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d. Vaiko brandumas vertinamas nuo balandžio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Atnaujintame Vaiko brandumo mokytis įvertinimo tvarkos apraše nurodoma, kad vertinimas atliekamas švietimo pagalbos tarnyboje arba pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, kurios aptarnavimo teritorijoje yra švietimo teikėjas, ugdysiantis vaiką. Įvertinus vaiko brandumą, parengiama išvada-rekomendacija tėvams.

Daugiau informacijos apie vaiko brandumo mokytis vertinimo tvarką tėveliams (globėjams), pedagogams gali suteikti Palangos švietimo pagalbos tarnybos direktorė V.Želvienė, psichologė V.Kalninienė.  (Tel.: 8 460 40106, 8 620 96165)