PPT veikla

PPT veikla

Pedagoginis psichologinis sektorius teikia psichologinę, specialiąją pedagoginę, informacinę pagalbą Palangos miesto vaikams, mokiniams nuo 3 iki 18 metų (turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21) , reikiamą informacinę ir konsultacinę pagalbą jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams, ugdymo įstaigoms.

Į tarnybą gali kreiptis vaikai, mokiniai, tėvai (globėjai, rūpintojai), mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai. Būtina registruotis iš anksto.

Tarnyba užtikrina informacijos konfidencialumą, atliekamų tyrimų ir naudojamų metodų korektiškumą, kokybę.

SPECIALISTŲ VEIKLA

ĮVERTINIMAS

Specialistų komanda (psichologas, specialusis pedagogas, logopedas, vaikų neurologas) nustato vaiko ugdymosi sunkumų priežastis, siūlo ugdymo programas ir metodus, rekomenduoja ugdymo įstaigą.

VAIKŲ, MOKINIŲ KONSULTAVIMAS

Dėl mokymosi sunkumų, psichologinių, asmenybės, ugdymosi problemų.

TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) KONSULTAVIMAS

Dėl vaikų mokymosi sunkumų, specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimo, ugdymo organizavimo, ugdymosi problemų sprendimo klausimais.

MOKYTOJŲ, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ KONSULTAVIMAS

Dėl specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, mokinių psichologinių problemų sprendimo.

SPECIALISTAI

Specialiosios pedagogės: Ingrida Remeikienė, Rima Montvydienė
Psichologės: Vilma Kalninienė, Rasa Karalienė
Logopedė: Laima Butkutė

Formos

Pateikiamos įvairių dokumentų pildymo formos:

Teisinė informacija

Skaitiniai

Vasario 16-osios g. 6, Palanga