Palangos švietimo pagalbos tarnybai reikalingas

specialusis pedagogas

dirbti 1 arba 0,5 etatu

Specialiojo pedagogo funkcijos:

 • Atlieka mokinių (vaikų) pedagoginį vertinimą, įvertina jų specialiuosius ugdymosi poreikius, prireikus skiria specialųjį ugdymą.
 • Siūlo ugdymo formą, būdus ir metodus, prireikus rekomenduoja teikti specialiąją pedagoginę bei specialiąją pagalbą mokiniams (vaikams), kuriems nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai.
 • Konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo klausimais.
 • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) mokinio (vaiko) pažinimo, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių (vaikų) ugdymo bei jo organizavimo, įvairių specialiųjų pedagoginių problemų sprendimo klausimais, skleidžia ir diegia specialiojo ugdymo naujoves.
 • Formuoja mokyklų bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių turinčius mokinius (vaikus) ir jų ugdymą kartu su bendraamžiais.
 • Analizuoja dokumentus, susijusius su specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymu.
 • Teikia informaciją apie mokinių (vaikų) specialiuosius ugdymosi poreikius ir jų tenkinimą suinteresuotoms institucijoms ar asmenims, susijusiems su mokinio (vaiko) ugdymu, gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą.
 • Rengia ir įgyvendina projektus bei programas ir/ar juose dalyvauja.
 • Dalyvauja išbandant naujas pedagoginio vertinimo metodikas, įvertinant jų tinkamumą naudoti.
 • Teikia siūlymus Tarnybos veiklai tobulinti.
 • Dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurių sudėtį yra įtrauktas, veikloje darbo vadovo ar nario teisėmis.
 • Kaupia priskirtų Tarnybos veiklai dokumentus ir pagal taisykles sutvarkytus perduoda Tarnybos archyvui.
 • Rengia savo kompetencijos aplanką.
 • Dirba komandoje su logopedu ir psichologu.

 Kreiptis tel. (8460) 40106 arba adresu Vasario 16-osios g. 6, Palanga