Logopedas

Danguolė Petrauskienė

Danguolė Petrauskienė

Logopedė

1997 m.  – Klaipėdos universitetas, edukologijos bakalauro laipsnis, vaikų auklėtojos – pradžios mokyklos mokytojos profesinė kvalifikacija.
1999 m. – Klaipėdos universitetas, edukologijos magistro laipsnis
2007 m. – Šiaulių universitetas, edukologijos bakalauro laipsnis, specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija, specializacija – logopedija.
 • Įvertina mokinių (vaikų) kalbos raidos ypatumus bei kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.
 • Rengia tyrimo išvadą, siūlo ugdymo formą, būdus ir metodus, prireikus rekomenduoja teikti specialiąją pedagoginę (logopedo) bei specialiąją pagalbą mokiniams (vaikams), kuriems nustatyti kalbos ir kiti komunikacijos sutrikimai, rekomenduoja vaikui mokyklą.
 • Konsultuoja kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus specialiosios pedagoginės (logopedo) pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų prevencijos bei jų šalinimo klausimais.
 • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų turinčių mokinių (vaikų) ugdymo bei jo organizavimo klausimais, skleidžia ir diegia logopedijos naujoves.
 • Formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų turinčius mokinius ir jų ugdymą kartu su bendraamžiais.
 • Analizuoja mokyklos dokumentus, susijusius su kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų turinčių mokinių ugdymu.
 • Teikia informaciją apie kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų turinčių mokinių (vaikų) kalbos raidos vertinimo išvadas ir rezultatus, specialiuosius ugdymosi poreikius ir jų tenkinimą suinteresuotoms institucijoms ar asmenims, susijusiems su mokinių (vaikų) ugdymu, gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą.
 • Veda seminarus, skaito pranešimus kalbos ugdymo klausimais.
 • Rengia metodines rekomendacijas apie darbą su kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų turinčiais mokiniais bei šių sutrikimų šalinimą.
 • Dalyvauja rengiant kalbos raidos vertinimo metodikas.

Į logopedą kreipiasi:

 • Tėvai, pedagogai, logopedai, kai pastebi vaikų kalbėjimo, kalbos, komunikacijos problemų, ar rašymo, skaitymo mokymosi sunkumų.

Jūratės g. 11, Palanga