Metodininkas

Dr. Lina Urbanavičiūtė

Dr. Lina Urbanavičiūtė

Metodininkė

2006 m. Kauno technologijos universitetas, Technologijos mokslų daktaro laipsnis. 15 metų pedagoginis stažas universitete

  • Tiria ir prognozuoja Palangos miesto savivaldybės švietimo bendruomenės ir kitų suaugusiųjų kvalifikacijos tobulinimo ir savišvietos poreikius.
  • Organizuoja Palangos miesto savivaldybės švietimo bendruomenės darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo kursus, konferencijas, seminarus, paskaitas, konkursus, parodas, edukacines išvykas, gerosios patirties sklaidos ir kito pobūdžio renginius.
  • Atsižvelgiant į vietos švietimo bendruomenės, suaugusiųjų švietimo poreikius, rūpinasi kvalifikacinių programų paieška arba jų rengimu, telkia miesto pedagogų bendruomenę gerosios patirties sklaidai ir kvalifikacijos tobulinimo programų rengimui.
  • Koordinuoja metodinių būrelių veiklą.
  • Tiria ir analizuoja kvalifikacinių programų ir renginių kokybę.
  • Inicijuoja, rengia ir įgyvendina projektus, atitinkančius Tarnybos veiklos pobūdį.
  • Konsultuoja švietimo įstaigų darbuotojus kvalifikacijos tobulinimo programų, projektų rengimo, metodinės veiklos ir kitais su darbo specifika susijusiais klausimais.
  • Bendradarbiauja su šalies neformalaus suaugusiųjų švietimo įstaigų darbuotojais, Palangos miesto savivaldybės administracijos švietimo padalinio ir kitų padalinių specialistais, kitais asmenimis ir institucijomis, susijusiomis su kvalifikacijos tobulinimu, gerosios patirties sklaida bei mokinių ugdymu.

Jūratės g. 11, Palanga