Psichologai

Vilma Kalninienė

Vilma Kalninienė

Psichologė

1989 m. Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas, psichologijos specialybė.
 • Įvertina mokinio (vaiko) raidos ypatumus, galias ir sunkumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, vaiko brandumą mokyklai.
 • Siūlo ugdymo formą, būdus ir metodus, prireikus rekomenduoja teikti psichologinę pagalbą, rekomenduoja vaikui mokyklą.
 • Konsultuoja
 • mokinius (vaikus), turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų, taip pat polinkių ir gabumų klausimais,
 • tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų prevencijos bei jų sprendimo klausimais.
 • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) mokinio (vaiko) pažinimo, ugdymo bei jo organizavimo, įvairių psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimo klausimais.
 • Inicijuoja, rengia ir įgyvendina prevencijos ir kitas programas, padedančias veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius (vaikus), išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų ar jas spręsti.
 • Kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, o esant būtinybei – su kitomis institucijomis.
 • Teikia informaciją apie mokinius (vaikus), turinčius psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų, suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusiems su mokinių (vaikų) ugdymu, gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą.
 • Atlieka mokyklose įvairius psichologinius tyrimus, suderinęs su mokyklos administracija.
 • Rengia metodines rekomendacijas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos, psichologinių problemų prevencijos klausimais.

Pagalba teikiama, kai:

 • mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai;
 • prašo mokinio (vaiko) tėvai (globėjai, rūpintojai);
 • mokinys siunčiamas mokyklos specialiojo ugdymo komisijos nutarimu, gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
 • prašo Vaiko teisių apsaugos tarnyba, jeigu tėvai nesirūpina vaiku ir mokykloje nėra psichologo.

Jūratės g. 11, Palanga