Warning: A non-numeric value encountered in /home/palangosspt/domains/palangosspt.lt/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5806

Psichologai

Vilma Kalninienė

Vilma Kalninienė

Psichologė

1989 m. Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas, psichologijos specialybė.
Jūratė Kniūkštienė

Jūratė Kniūkštienė

Psichologė

2005 m. Pedagoginės psichologijos magistras. Klaipėdos universitetas.

 • Įvertina mokinio (vaiko) raidos ypatumus, galias ir sunkumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, vaiko brandumą mokyklai.
 • Siūlo ugdymo formą, būdus ir metodus, prireikus rekomenduoja teikti psichologinę pagalbą, rekomenduoja vaikui mokyklą.
 • Konsultuoja
 • mokinius (vaikus), turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų, taip pat polinkių ir gabumų klausimais,
 • tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų prevencijos bei jų sprendimo klausimais.
 • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) mokinio (vaiko) pažinimo, ugdymo bei jo organizavimo, įvairių psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimo klausimais.
 • Inicijuoja, rengia ir įgyvendina prevencijos ir kitas programas, padedančias veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius (vaikus), išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų ar jas spręsti.
 • Kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, o esant būtinybei – su kitomis institucijomis.
 • Teikia informaciją apie mokinius (vaikus), turinčius psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų, suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusiems su mokinių (vaikų) ugdymu, gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą.
 • Atlieka mokyklose įvairius psichologinius tyrimus, suderinęs su mokyklos administracija.
 • Rengia metodines rekomendacijas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos, psichologinių problemų prevencijos klausimais.

Pagalba teikiama, kai:

 • mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai;
 • prašo mokinio (vaiko) tėvai (globėjai, rūpintojai);
 • mokinys siunčiamas mokyklos specialiojo ugdymo komisijos nutarimu, gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
 • prašo Vaiko teisių apsaugos tarnyba, jeigu tėvai nesirūpina vaiku ir mokykloje nėra psichologo.

Vasario 16-osios g. 6, Palanga