Švietimo pagalba

Informacija tėveliams (globėjams, rūpintojams)

Informacija mokyklų vaiko gerovės komisijoms

Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas, specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyriams (spausti čia)

Informacija tėvams (globėjams, rūpintojams)

Vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių, brandumo mokytis ir kitų sričių įvertinimai, švietimo pagalbos teikimas (spausti čia)

Teisės aktai