Švietimo pagalba

INFORMACIJA MOKYKLŲ VAIKO GEROVĖS KOMISIJOMS

Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas, specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimas

INFORMACIJA TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS)

Vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių, brandumo mokytis, kiti įvertinimai, švietimo pagalbos teikimas

Formos

Pateikiamos įvairių dokumentų pildymo formos:

Teisės aktai