Projektai

"Erasmus" akreditacija

Palangos švietimo pagalbos tarnybai iki 2027 m. suteikta „Erasmus“ akreditacija suaugusiųjų švietimo srityje! Tai įrodo jog atitinkame Europos Komisijos keliamus standartus, turime mobilumo veiklų ilgalaikę įgyvendinimo viziją ir esame pajėgūs organizuoti kokybiškas mobilumo mokymosi tikslais veiklas.

Tarnybos strateginiame plane esame nusimatę stiprinti mokinių, tėvų, mokytojų teigiamas nuostatas į įtrauktį švietime, didinti mokinių, turinčių SUP ir psichologinių problemų, ugdymo(si) veiksmingumą. Matome poreikį formuoti teigiamas tėvų bendruomenės nuostatas į įtraukųjį ugdymą, šioje srityje bendradarbiauti su ugdymo įstaigomis atliepiant jų poreikius pasirengti, įgyvendinti įtraukųjį ugdymą. Todėl, pasinaudodami programos „Erasmus+“ teikiamomis galimybėmis, kelsime mūsų darbuotojų kvalifikaciją šioje srityje, kuri leis teikti veiksmingesnę pagalbą konsultuojant bei sprendžiant įtraukties situacijas, o besimokantiems tėvams sudarysime galimybes dalyvauti neformaliojo suaugusiųjų švietimo programoje ir suaugusių besimokančių asmenų grupinio mobilumo veikloje.

Erasmus+ KA122-ADU projektas „IKT gebėjimų stiprinimas motyvuojant įsitraukti į skaitmeninį pasaulį”

Erasmus+ EU Logo Colour-001

2022-2023 m. Palangos švietimo pagalbos tarnyba įgyvendino Erasmus+ KA122-ADU projektą „IKT gebėjimų stiprinimas motyvuojant įsitraukti į skaitmeninį pasaulį”.

Projekto tikslai:

 1. Plėtoti švietimo darbuotojų, dirbančių su Palangos TAU dalyviais, kompetencijas didinat suaugusiųjų neformaliojo švietimo veiklų apimtis ir gerinant jų kokybę.
 2. Parengti 2 skaitmeninių įgūdžių mokymo programas, adaptuotas senjorams.
 3. Padidinti Palangos TAU senjorų, dalyvaujančių nuotolinėse universiteto veiklose, skaičių, taip mažinant jų atskirtį.

Projekto veiklos:

 1. Darbo stebėjimo vizitas Suomijoje, Jyväskylän Summer University, kurio metu pasidalinome patirtimi, kaip motyvuoti senjorus naudotis skaitmeninėmis technologijomis, kaip organizuoti veiklas, susijusias su senjorų skaitmeninių įgūdžių mokymu, aptarėme kaip įterpti skaitmeninių įgūdžių palaikymą į esamas paslaugas ir veiklą.
 2. Kursai „ICT in Education“ Graikijoje (IDEC). Kursuose mokėmės dirbti su mokymo programomis, kurti mokymosi medžiagą ir išteklius IKT ugdymui. Mokymų metu buvo kalbama apie tai, kaip geriau parengti medžiagą ir parinkti IKT išteklius ugdant suaugusiųjų skaitmeninius įgūdžius.
 3. Nuotolinis susitikimas su Čekija, organizacija „Život+“, kurio metu buvo pristatytas jų kartu su partneriais įgyvendinamas Erasmus+ KA2 strateginių partnerysčių projektas „Promoting ICT knowledge for the elderly people“ ir parengta ICT mokymų medžiaga senjorams, pasidalijome patirtimi apie tinkamiausių techninių priemonių ir geriausių mokymo metodų senjorams naudojimą.
 4. Nuotolinė paskaita „Senjorai Prancūzijoje – aktyvi visuomenės dalis“, kurios metu sužinojome kaip organizuojamos veiklos Paryžiuje senjorams, kokia gausi siūlomų veiklų įvairovė ir kaip aktyviai Prancūzijos senjorai yra įsitraukę į skaitmeninį pasaulį.

Projekto viešinimas:

 1. Darbo stebėjimo vizitas Suomijoje. Spausti čia
 2. Kursai Graikijoje. Spausti čia
 3. Pasidalijimas gerąja patirtimi su Palangos TAU Taryba ir kolegomis.Spausti čia
 4. Palangos TAU dalyvių apklausos apie naudojimąsi IT rezultatai. Spausti čia
 5. Nuotolinis susitikimas su Čekijos organizacija „Život+“. Spausti čia
 6. Nuotolinė paskaita „Senjorai Prancūzijoje – aktyvi visuomenės dalis“ Spausti čia
 7. Straipsnis EPALE Garbus amžius- ne kliūtis įsitraukti į skaitmeninį pasaulį
 8. Palangos švietimo pagalbos tarnybos Facebook

Projekto rezultatai:

 1. Pakelta 3 darbuotojų, dirbančių su Palangos TAU dalyviais, kvalifikacija.
 2. Parengtos 2 skaitmeninių įgūdžių mokymo programos, adaptuotos senjorams. Skaitmeninių įgūdžių mokymo programa pradedantiesiems senjorams. Spausti čia ir Skaitmeninių įgūdžių mokymo programa pažengusiems senjorams. Spausti čia
 3. Pravesti mokymai pagal parengtas programas ir padidintas Palangos TAU senjorų, dalyvaujančių nuotolines universiteto veiklose, skaičius daugiau kaip 30 proc.
 4. Praplėsti organizacijos tarptautiniai ryšiai.

Projekto įvertinimas

Raštas dėl galutinės ataskaitos ir patikros

Galutinės ataskaitos vertinimas

Projektas "Sporto inventoriaus ir įrangos įsigyjimas”

Sporto rėmimo fondo projektas_page-0001

Erasmus+ KA1 projektas „Švietimo darbuotojų kompetencijų tobulinimas įgyvendinant socialiai pažeidžiamų asmenų tėvystės įgūdžių mokymo programas“

Erasmus+ EU Logo Colour-001

Konsorciumas, kurį sudaro trys neformalųjį suaugusiųjų švietimą vykdančios institucijos: Palangos švietimo pagalbos tarnyba, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba ir Panevėžio rajono pedagoginė psichologinė tarnyba, 2018-2020 m. įgyvendino mobilumo projektą, kurio tikslas – didinti suaugusiųjų mokymo ir mokymosi kokybę, tobulinat darbuotojų, organizuojančių ir vykdančių tėvų švietimą, kompetencijas.

Projekto uždaviniai:

 1. Patobulinti darbuotojų kompetencijas šiose srityse:
 • darbo su tėvais, priklausančiais socialiai pažeidžiamų asmenų grupėms, t.y. šeimos, kuriose tėvai stokoja elementarių tėvystės įgūdžių, nepilnos šeimos, šeimos išgyvenančios skyrybas, atkuriamosios (pakaitinės) šeimos, neįgalius vaikus auginančios šeimos, srityje. Šių asmenų tėvystės įgūdžių mokyme;
 • suaugusiųjų mokymo ir mokymosi procesų organizavime: tėvystės įgūdžių mokymo programų rengimas ir vertinimas, dalyvių motyvavimo būdai.
 1. Stiprinti neformalųjį suaugusiųjų švietimą vykdančių įstaigų tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir plėsti tarptautinius ryšius.

Pagrindinės projekto veiklos:

 • Dalyvavimas One Family organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose Positive Parenting for Changing Families“
 • Efektyvios tėvystės įgūdžių mokymo programos, kuri yra adaptuota nepilnoms šeimos, šeimoms, išgyvenančioms skyrybas, atkuriamosioms (pakaitinėms) šeimoms, parengimas ir mokymų pagal šią programą organizavimas.
 • Dalyvavimas darbo stebėjimo vizite Nacionaliniame socialinių paslaugų departamente (National Board of Social Services) prie Vaikų ir socialinių reikalų ministerijos Danijoje.
 • Efektyvios tėvystės įgūdžių mokymo programos, kuri yra adaptuota šeimoms, auginančioms neįgalius vaikus, parengimas ir mokymų pagal šią programą organizavimas.
 • Naujų programų ir mokymo veiklų įvertinimas, privalumų ir trūkumų aptarimas. Projekto rezultatų sklaida.

Projekto viešinimas

 1. Pirmasis konsorciumo narių susitikimas. Spausti čia
 2. Įspūdžiai iš kursų Airijoje. Spausti čia
 3. Pasidalijimas gerąja patirtimi su Palangos miesto savivaldybės Švietimo skyriaus, Vaiko teisių apsaugos skyriaus ir Soacialinių paslaugų centro specialistais, policijos bendruomenės pareigūne, mokyklų psichologais ir socialiniais pedagogais. Spausti čia
 4. 2019 m. rugsėjo 4 d. Švietimo centrų konferencijoje „Tarptautiniai projektai – galimybės suaugusiųjų švietimui ir poveikis bendruomenėms“, kuri vyko Telšiuose, skaitytas pranešimas apie projekto „Švietimo darbuotojų kompetencijų tobulinimas įgyvendinant socialiai pažeidžiamų asmenų tėvystės įgūdžių mokymo programas“ poveikį.
 5. Darbo stebėjimo vizitas Danijoje Spausti čia
 6. Straipsnis EPALE „Tėvystės mokymų dėmesio centre –šeimos specifiniai poreikiai“ Spausti čia

Projekto rezultatai

Palangos švietimo pagalbos tarnybos, Panevėžio rajono pedagoginės psichologinės tarnybos ir Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos specialistai parengė dvi adaptuotas efektyvios tėvystės įgūdžių mokymo programas, pagal kurias vedė mokymus tėvų grupėms trijose savivaldybėse.

Mokymų tėvams (globėjams) programa, skirta tėvams (globėjams) patiriantiems iššūkių – auginantiems vaikus nepilnose šeimose, išgyvenant skyrybas, į šeimą ateinant naujiems nariams, kitos tautos atstovams. Spausti čia

Mokymų tėvams (globėjams) programa, skirta tėvams (globėjams) auginantiems vaikus su negalia. Spausti čia

Šis projektas 2020 m. Švietimo mainų paramos fondo organizuojamame Kokybės konkurse tapo nugalėtoju.

Erasmus+ KA2 projektas „Sveikatai palankios mitybos inovatyvaus mokymo metodologijos vystymas ir praktika ikimokykliniame ir pradiniame ugdyme“

erasmus_healthedu

Palangos švietimo pagalbos tarnyba, kaip projekto asocijuotas partneris, dalyvauja Erasmus+ KA2 projekte „Sveikatai palankios mitybos inovatyvaus mokymo metodologijos vystymas ir praktika ikimokykliniame ir pradiniame ugdyme“ („Innovative teaching methodology of health friendly nutrition development and practice in pre-primary and primary education (HealthEDU)“).

Projekto tikslas – formuoti vaikų, tėvų, mokymo įstaigų personalo sveikatai palankios mitybos įpročius, teigiamas nuostatas, ugdyti ir skleisti sveikos mitybos ir gyvensenos principus bei sąmoningumą visoje įstaigų bendruomenėje, įdiegti sveikatai palankius patiekalus vaikų valgiaraščiuose ir suformuoti teisingą valgymo kultūrą.

Daugiau informacijos apie projektą

Projekto nuoroda: http://healthedu.emundus.eu/home/

Projekto socialiniame tinkle (bendruomenės puslapyje): https://www.facebook.com/healtheducommunity

Erasmus+ KA2 projektas "E-learning from Nature"

erasmus_nature

Palangos švietimo pagalbos tarnyba, kaip projekto asocijuotas partneris, dalyvauja Erasmus+ KA2 projekte „E-learning from Nature“ („E-mokymasis iš gamtos“), kuriuo siekiama gerinti mokinių mokymosi motyvaciją, pagrindinių įgūdžių įgijimą pasitelkiant kiek įmanoma efektyvius mokymo metodus, ypatingai per tiriamąsias veiklas, projektus, kurie skatina ir puoselėja požiūrį į daugiadiscipliniškumą ir tarpdiscipliniškumą, skatina mokymąsi tyrinėjant, skatina kūrybiškumą ir kritinį mąstymą, integruoja pagrindinių įgūdžių (matematinių, mokslinių/gamtos mokslų ir raštingumo) mokymą į kitus mokymosi dalykus, taip pat vysto geresnį pagrindinių ir universaliųjų įgūdžių teikimą ir vertinimą, skatina problemų sprendimu grindžiamą mokymąsi, inovatyvius požiūrius į technologijomis praturtintą mokymo aplinką.”

Šiame projekte dalyvauja Lietuvos mokyklų mokytojai, mokiniai, kurie kartu atlieka tiriamuosius eksperimentinius darbus, mokslinius tyrimus, kurie skatina:

– žinių įgijimą (mokomųjų dalykų turinine prasme) ir jų įsisavinimą per tiesioginį kontaktą su gamta, su aplinka, kurioje jie gyvena;

– problemų sprendimu grindžiamo mokymosi metodo realizavimą;

– naujų technologijų naudojimą mokyme/si;

– mokymosi metodo, kai mokomasi iš kolegų, t.y. vieniems iš kitų, (angl. peer-to-peer), pritaikymą, siekiant, kad besimokantieji būtų  motyvuoti ir noriai perduotų savo mokslinę patirtį (angl. know-how) besimokantiesiems, esantiems kitose Europos šalyse.

 Projekto nuoroda: http://enature.pixel-online.org

Erasmus+ KA2 projektas „Profesinio mokymo specialistų kompetencijų ugdymas mokymui pozityvios tėvystės srityje“

erasmus_positive

Palangos švietimo pagalbos tarnyba, kaip projekto asocijuotas partneris, dalyvauja Erasmus+ KA2 projekte „Profesinio mokymo specialistų kompetencijų ugdymas mokymui pozityvios tėvystės srityje“ („VET specialists competencies development in the field of positive parenting teaching (POSITIVE)“).

Projekto tikslas – įgalinti profesinio mokymo specialistus, dirbančius su paaugliais ir jaunomis šeimomis, mokyti pozityvios tėvystės, suvokti paauglio filosofinį auklėjimą, jo galimybių ir gebėjimų ugdymą.

Projekto nuoroda:  http://positiveproject.eu/lt/results/

Jūratės g. 11, Palanga