Kvalifikacijos tobulinimas

Kvalifikacijos tobulinimas

Palangos švietimo pagalbos tarnyba siekia sudaryti miesto pedagogams galimybes tobulinti savo kvalifikaciją, nuolat atnaujinti ir gilinti metodines žinias, plėtoti profesinę kompetenciją. Atsižvelgiant į kintančios visuomenės poreikius, tarp jų – ir į poreikį mokytis visą gyvenimą, Palangos švietimo pagalbos tarnyba vykdo neformalųjį suaugusiųjų švietimą.

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas

 • Tiriame pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikį Palangos mieste.
 • Organizuojame pedagogų kvalifikacijos tobulinimo seminarus, konferencijas, paskaitas, parodas ir kt.
 • Organizuojame ir koordinuojame Palangos miesto mokytojų metodinę veiklą.
 • Vykdome nuoseklią ir kryptingą mokytojų gerosios patirties sklaidą.
 • Dalyvaujame projektų rengimo ir vykdymo veikoje.
 • Bendradarbiaujame su kitomis švietimo ir pagalbos įstaigomis.

Palangos švietimo pagalbos tarnybos programų, skirtų mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijai tobulinti, rengimo, akreditavimo ir vykdymo tvarkos aprašas Spausti čia

Kvalifikacijos tobulinimo programos forma Spausti čia

 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos

 • Psichologo ir socialinio pedagogo efektyvaus praktinio darbo su vaikais ir paaugliais, turinčiais elgesio ir emocijų sutrikimų, strategijos ir metodai. Registracijos Nr. 213002704
 • Mokytojų socialinės, emocinės ir sveikos gyvensenos kompetencijos plėtojimas. Registracijos Nr. 211001189
 • Sėkmingo vadovo užrašai. Registracijos Nr. 213002720
 • Profesinio meistriškumo mokymai stiprinant ugdymo įstaigos darbuotojų emocinį intelektą. Registracijos Nr.  211000917 Plačiau
 • Skirtingų kartų pažinimas, bendradarbiavimas ir bendravimas. Kolegos-tėvai-mokiniai. Registracijos Nr. 211000846 Plačiau
 • Patirtinis ugdymas ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje. Registracijos Nr. 2130014930 Plačiau
 • Olimpinių vertybių ugdymo programos integravimas į mokomąjį dalyką. Registracijos Nr. 213001928 Plačiau
 • Praktinė ugdymo tobulinimo strategija „Pamokos studija“: taikymas ir dalijimasis virtualioje mokymo sistemoje. Registracijos Nr. 213001929 Plačiau
 • Microsoft Office 365 – programų paketas moderniam ir efektyviam mokyklos bendruomenės darbui. Registracijos Nr. 213001976 Plačiau
 • Sistemingas personalizuotas mokymas(is) siekiant dermės tarp mokinių standartizuotų akademinių pasiekimų ir asmeninės mokinio pažangos. Registracijos Nr. 213002409 Plačiau

Grįžtamasis ryšys

 • 2021 m. mokytojų profesinių kompetencijų tobulinimo poreikio tyrimo ataskaita Spausti čia
 • ​2020 m.  kvalifikacijos tobulinimo renginių vertinimo apklausos ataskaita Spausti čia
 • 2019 m.  kvalifikacijos tobulinimo renginių vertinimo apklausos ataskaita Spausti čia
 • 2018 m.  kvalifikacijos tobulinimo renginių vertinimo apklausos ataskaita Spausti čia

Dokumentai

 1. Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2020–2022 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai Spausti čia
 2. Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatai Spausti čia
 3. Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, aprašas Spausti čia
 4. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai Spausti čia
 5. Mokytojo profesijos kompetencijos aprašas Spausti čia