Kvalifikacijos tobulinimas

Palangos švietimo pagalbos tarnyba siekia sudaryti miesto pedagogams galimybes tobulinti savo kvalifikaciją, nuolat atnaujinti ir gilinti metodines žinias, plėtoti profesinę kompetenciją. Atsižvelgiant į kintančios visuomenės poreikius, tarp jų – ir į poreikį mokytis visą gyvenimą, Palangos švietimo pagalbos tarnyba vykdo neformalųjį suaugusiųjų švietimą.

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas
 • Tiriame pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikį Palangos mieste.
 • Organizuojame pedagogų kvalifikacijos tobulinimo seminarus, konferencijas, paskaitas, parodas ir kt.
 • Organizuojame ir koordinuojame Palangos miesto mokytojų metodinę veiklą.
 • Vykdome nuoseklią ir kryptingą mokytojų gerosios patirties sklaidą.
 • Dalyvaujame projektų rengimo ir vykdymo veikoje.
 • Bendradarbiaujame su kitomis švietimo ir pagalbos įstaigomis.

Palangos švietimo pagalbos tarnybos programų, skirtų mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijai tobulinti, rengimo, akreditavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Kvalifikacijos tobulinimo programos forma

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos
 • Skaitmeninės technologijos mokyklos vidaus komunikacijai ir mokinių asmeninės pažangos matavimui bei vertinimui. Registracijos Nr. 213003644 
 • Kitoks požiūris į mokymą(si): savivaldus mokymas(is). Registracijos Nr. 213003615
 • Skaitmeninio turinio kūrimas ir išmaniųjų technologijų taikymas ugdymo procese. Registracijos Nr. 213003564
 • Komandos formavimas, mobilizavimas ir sutelktumo stiprinimas. Registracijos Nr. 213003447
 • Skaitmeninio raštingumo tobulinimas siekiant sklandaus, modernaus ir inovatyvaus atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo. Registracijos Nr. 213003416 Plačiau
 • Komandinio darbo įgūdžių plėtojimas ugdymo įstaigoje. Registracijos Nr. 213003395
 • Emocinio intelekto svarba meninio ir įtraukiojo ugdymo procese. Registracijos Nr. 213003394
 • Įtraukusis ugdymas: kad svajonė taptų realybe. Registracijos Nr. 213003059
 • Kompiuterinių informacinių technologijų sistemos. Registracijos Nr. 211001283 Plačiau
 • Skaitmeninio raštingumo problemų sprendimas siekiant profesinio tobulėjimo ir ugdymo kokybės gerinimo. Registracijos Nr. 213002892 Plačiau
 • Motyvacija mokyti ir mokytis: įžvalgos, patirtys, metodai ir rekomendacijos siekiant kiekvieno vaiko asmeninės pažangos. Registracijos Nr. 211001217 Plačiau
 • Sėkmingo vadovo užrašai. Registracijos Nr. 213002720 Plačiau
 • Mokytojų socialinės, emocinės ir sveikos gyvensenos kompetencijos plėtojimas. Registracijos Nr. 211001189 Plačiau
 • Psichologo ir socialinio pedagogo efektyvaus praktinio darbo su vaikais ir paaugliais, turinčiais elgesio ir emocijų sutrikimų, strategijos ir metodai. Registracijos Nr. 213002704
 • Sistemingas personalizuotas mokymas(is) siekiant dermės tarp mokinių standartizuotų akademinių pasiekimų ir asmeninės mokinio pažangos. Registracijos Nr. 213002409 Plačiau
 • Profesinio meistriškumo mokymai stiprinant ugdymo įstaigos darbuotojų emocinį intelektą. Registracijos Nr.  211000917 Plačiau
 • Microsoft Office 365 – programų paketas moderniam ir efektyviam mokyklos bendruomenės darbui. Registracijos Nr. 213001976 Plačiau
 • Patirtinis ugdymas ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje. Registracijos Nr. 2130014930 Plačiau
 • Skirtingų kartų pažinimas, bendradarbiavimas ir bendravimas. Kolegos-tėvai-mokiniai. Registracijos Nr. 211000846 Plačiau
 • Olimpinių vertybių ugdymo programos integravimas į mokomąjį dalyką. Registracijos Nr. 213001928 Plačiau
 • Praktinė ugdymo tobulinimo strategija „Pamokos studija“: taikymas ir dalijimasis virtualioje mokymo sistemoje. Registracijos Nr. 213001929 Plačiau
 

Jūratės g. 11, Palanga