Kvalifikacijos tobulinimas

Palangos švietimo pagalbos tarnyba siekia sudaryti miesto pedagogams galimybes tobulinti savo kvalifikaciją, nuolat atnaujinti ir gilinti metodines žinias, plėtoti profesinę kompetenciją. Atsižvelgiant į kintančios visuomenės poreikius, tarp jų – ir į poreikį mokytis visą gyvenimą, Palangos švietimo pagalbos tarnyba vykdo neformalųjį suaugusiųjų švietimą.

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas
  • Tiriame pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikį Palangos mieste.
  • Organizuojame pedagogų kvalifikacijos tobulinimo seminarus, konferencijas, paskaitas, parodas ir kt.
  • Organizuojame ir koordinuojame Palangos miesto mokytojų metodinę veiklą.
  • Vykdome nuoseklią ir kryptingą mokytojų gerosios patirties sklaidą.
  • Dalyvaujame projektų rengimo ir vykdymo veikoje.
  • Bendradarbiaujame su kitomis švietimo ir pagalbos įstaigomis.

Palangos švietimo pagalbos tarnybos programų, skirtų mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijai tobulinti, rengimo, akreditavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Kvalifikacijos tobulinimo programos forma

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos
Ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa Registracijos Nr. Prioritetas
Švietimo pagalbos specialistų (logopedų ir specialiųjų pedagogų) ūgtis siekiant vaiko gerovės ir pažangos 213004231 2023-2025 m. 2 prioritetas
Projektų metodas ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme 213004226 2023-2025 m. 4 prioritetas
Skaitmeninio raštingumo kompetencijų tobulinimas. Dirbtinis intelektas – pažinimas ir jo panaudojimas meninio ugdymo procese 213004183 2023-2025 m. 1 prioritetas
Įtraukiojo ugdymo aktualijos ikimokyklinio ugdymo įstaigoje 213003965 2023-2025 m. 2 prioritetas
Darbo teisė švietimo įstaigų darbuotojams 213003924 2023-2025 m. 5 prioritetas
Komandų koučingo mokymai 213003923 2023-2025 m. 5 prioritetas
Skaitmeninės technologijos mokyklos vidaus komunikacijai ir mokinių asmeninės pažangos matavimui bei vertinimui 213003644 2023-2025 m. 1 prioritetas
Kitoks požiūris į mokymą(si): savivaldus mokymas(is) 213003615 2023-2025 m. 4 prioritetas
Skaitmeninio turinio kūrimas ir išmaniųjų technologijų taikymas ugdymo procese 213003564 2023-2025 m. 1 prioritetas
Komandos formavimas, mobilizavimas ir sutelktumo stiprinimas 213003447 2020-2022 m. 3 prioritetas
Skaitmeninio raštingumo tobulinimas siekiant sklandaus, modernaus ir inovatyvaus atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo 213003416 2020-2022 m. 1 prioritetas
Komandinio darbo įgūdžių plėtojimas ugdymo įstaigoje 213003395  
Emocinio intelekto svarba meninio ir įtraukiojo ugdymo procese 213003394 2020-2022 m. 2 prioritetas
Įtraukusis ugdymas: kad svajonė taptų realybe 213003059 2020-2022 m. 2 prioritetas
Kompiuterinių informacinių technologijų sistemos 211001283 2020-2022 m. 1 prioritetas
Skaitmeninio raštingumo problemų sprendimas siekiant profesinio tobulėjimo ir ugdymo kokybės gerinimo 213002892 2020-2022 m. 1 prioritetas
Motyvacija mokyti ir mokytis: įžvalgos, patirtys, metodai ir rekomendacijos siekiant kiekvieno vaiko asmeninės pažangos 211001217 2020-2022 m. 2 prioritetas
Sėkmingo vadovo užrašai 213002720 2020-2022 m. 3 prioritetas
Mokytojų socialinės, emocinės ir sveikos gyvensenos kompetencijos plėtojimas 211001189  
Psichologo ir socialinio pedagogo efektyvaus praktinio darbo su vaikais ir paaugliais, turinčiais elgesio ir emocijų sutrikimų, strategijos ir metodai 213002704 2020-2022 m. 2 prioritetas
Sistemingas personalizuotas mokymas(is) siekiant dermės tarp mokinių standartizuotų akademinių pasiekimų ir asmeninės mokinio pažangos 213002409 2020-2022 m. 2 prioritetas
Profesinio meistriškumo mokymai stiprinant ugdymo įstaigos darbuotojų emocinį intelektą 211000917  
Microsoft Office 365 – programų paketas moderniam ir efektyviam mokyklos bendruomenės darbui 213001976 2020-2022 m. 1 prioritetas
Patirtinis ugdymas ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje 213001930  
Skirtingų kartų pažinimas, bendradarbiavimas ir bendravimas. Kolegos-tėvai-mokiniai 211000846  
Olimpinių vertybių ugdymo programos integravimas į mokomąjį dalyką 213001928  
Praktinė ugdymo tobulinimo strategija „Pamokos studija“: taikymas ir dalijimasis virtualioje mokymo sistemoje 213001929 2020-2022 m. 1 prioritetas

 

 

Jūratės g. 11, Palanga