Kvalifikacijos tobulinimas

Kvalifikacijos tobulinimas

Palangos švietimo pagalbos tarnyba siekia sudaryti miesto pedagogams galimybes tobulinti savo kvalifikaciją, nuolat atnaujinti ir gilinti metodines žinias, plėtoti profesinę kompetenciją. Atsižvelgiant į kintančios visuomenės poreikius, tarp jų – ir į poreikį mokytis visą gyvenimą, Palangos švietimo pagalbos tarnyba vykdo neformalųjį suaugusiųjų švietimą.

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas

 • Tiriame pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikį Palangos mieste.
 • Organizuojame pedagogų kvalifikacijos tobulinimo seminarus, konferencijas, paskaitas, parodas ir kt.
 • Organizuojame ir koordinuojame Palangos miesto mokytojų metodinę veiklą.
 • Vykdome nuoseklią ir kryptingą mokytojų gerosios patirties sklaidą.
 • Dalyvaujame projektų rengimo ir vykdymo veikoje.
 • Bendradarbiaujame su kitomis švietimo ir pagalbos įstaigomis.

Palangos švietimo pagalbos tarnybos programų, skirtų mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijai tobulinti, rengimo, akreditavimo ir vykdymo tvarkos aprašas  Spausti čia

 Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos

 • Profesinio meistriškumo mokymai stiprinant ugdymo įstaigos darbuotojų emocinį intelektą. Registracijos Nr.  211000917
 • Skirtingų kartų pažinimas, bendradarbiavimas ir bendravimas. Kolegos-tėvai-mokiniai. Registracijos Nr. 211000846
 • Patirtinis ugdymas ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje. Registracijos Nr. 2130014930
 • Olimpinių vertybių ugdymo programos integravimas į mokomąjį dalyką. Registracijos Nr. 213001928
 • Praktinė ugdymo tobulinimo strategija „Pamokos studija“: taikymas ir dalijimasis virtualioje mokymo sistemoje. Registracijos Nr. 213001929
 • Microsoft Office 365 – programų paketas moderniam ir efektyviam mokyklos bendruomenės darbu. Registracijos Nr. 213001976

Dokumentai

 1. Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2020–2022 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai Spausti čia
 2. Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatai Spausti čia
 3. Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, aprašas Spausti čia
 4. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai Spausti čia
 5. Mokytojo profesijos kompetencijos aprašas Spausti čia

 

Vasario 16-osios g. 6, Palanga