Asmens duomenų apsauga

2018 m. gegužės 25 d. Lietuvoje pradėtas taikyti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas – tiesioginio taikymo Europos Sąjungos teisės aktas, vienodas visoms ES valstybėms narėms. Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės.

Palangos švietimo pagalbos tarnybos duomenų apsaugos pareigūno užduotys:

1. Informuoja duomenų valdytoją ir duomenis tvarkančius darbuotojus apie jų prievoles pagal BDAR ir kitus Europos Sąjungos arba valstybės narės duomenų apsaugos nuostatas ir konsultuoti juos šiais klausimais.

2. Stebi, kaip laikomasi BDAR, kitų Europos Sąjungos arba nacionalinių duomenų apsaugos nuostatų ir duomenų valdytojo politikos asmens duomenų apsaugos srityje, įskaitant pareigų pavedimą, duomenų tvarkymo operacijose dalyvaujančių darbuotojų informuotumo didinimą bei mokymą ir susijusius auditus.

3. Paprašius konsultuoja dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir stebėti jo atlikimą pagal BDAR 35 straipsnį.

4. Bendradarbiauja su priežiūros institucija, t. y. Valstybine duomenų apsaugos inspekcija.

5. Atlieka kontaktinio asmens funkcijas priežiūros institucijai kreipiantis su duomenų tvarkymu susijusiais klausimais, įskaitant BDAR 36 straipsnyje nurodytas išankstines konsultacijas, ir prireikus konsultuoja visais kitais klausimais.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

Palangos švietimo pagalbos tarnybos duomenų apsaugos pareigūno funkcijas vykdo UAB „Privacy Partners“ komanda, tel. +370 5 254 8240, el.p. info@privacypartners.lt,  Smolensko g. 6-407, verslo centras Skraja, Vilnius, Lietuva.  Duomenų apsaugos pareigūnė-Ingrida Stankevičienė.